wyślij

 

REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW

 

Definicje

Pojęciom stosowanym w niniejszym Regulamin nadaje się następujące brzmienie:

Regulamin – niniejszy regulamin.

CSM - Centrum Sztuki Mościce z siedzibą w Tarnowie przy ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów, NIP  993-04-98-016, REGON: 120341768, będące Samorządową Instytucją Kultury, działającą na podstawie wpisu do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonej przez Samorząd Województwa Małopolskiego pod numerem RIK 20/06.

Kasa - miejsce sprzedaży biletów w siedzibie CSM.

Wydarzenie - impreza, spektakl, koncert, wystawa - prezentowane w ramach programu CSM oraz seanse Kina Millennium.

Użytkownik – osoba dokonująca rezerwacji biletów lub osoba dokonująca zakupu biletów lub osoba uczestnicząca w wydarzeniu na podstawie zakupionego biletu.

Dane identyfikacyjne – imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy.

Kontrahent instytucjonalny – nazwa firmy, adres, NIP, adres mailowy, numer telefonu.

Bilet – dokument uprawniający jego posiadacza do udziału w oznaczonym Wydarzeniu, w określonej dacie, ze wskazaniem przypisanego miejsca.

Karnet - zestaw określonej liczby Biletów na poszczególne części danego Wydarzenia lub na całe Wydarzenie, przewidziany dla danego Wydarzenia przez CSM (w tym Bilety wielokrotne).

Voucher - dokument otwarty nie zawierający tytułu, daty i miejsca Wydarzenia, umożliwiający wymianę na bilet dostępny w systemie sprzedaży. Vouchery obowiązują w ofercie Kina Millennium.

 

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin skierowany jest do osób rezerwujących i kupujących bilety na wydarzenia prezentowane w ramach programu Centrum Sztuki Mościce oraz seanse Kina Millennium.
 2. Sprzedawcą biletów jest CSM.
 3. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu. Zakup biletów oznacza akceptację Regulaminu.

 § 2 Rezerwacje biletów

 1. Rezerwacji biletów można dokonywać osobiście w kasie CSM, bądź telefonicznie pod numerem: 14 633 46 04.
 2. Bilety indywidualne

a). Rezerwacji można dokonać podając pracownikowi kasy CSM dane identyfikacyjne. Tym samym Użytkownicy wyrażają zgodę na kontakt ze strony CSM w celu skutecznej obsługi rezerwacji w przypadkach ewentualnych zmian w repertuarze.

b). Termin odbioru biletów na imprezy organizowane przez CSM, zarezerwowanych w kasie wynosi 3 dni robocze. Po tym terminie rezerwacje zostają automatycznie anulowane, a bilety skierowane do ponownej sprzedaży.

c). Do ostatniego dnia obowiązywania rezerwacji dopuszcza się jednorazowe przedłużenie rezerwacji na dodatkowy czas ustalony z pracownikiem kasy CSM. Termin odbioru przedłużonej rezerwacji zależy od aktualnego stanu sprzedaży biletów na dane wydarzenie.

d). Rezerwacje biletów z termin odbioru na dzień wydarzenia powinny zostać odebrane maksymalnie do 30 min przed rozpoczęciem wydarzenia. Nieodebrane rezerwacje zostają automatycznie anulowane, a bilety skierowane do ponownej sprzedaży.

 1. Bilety grupowe

a). Rezerwacja biletów grupowych jest możliwa przy zakupie minimum 10 biletów.

b). W przypadku płatności przelewem za zarezerwowane bilety, należy złożyć zamówienie podpisane przez osobę upoważnioną - Użytkownika. Rezerwację należy przesłać faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kasa@csm.tarnow.pl nie później niż w terminie 2 dni od daty złożenia rezerwacji telefonicznie. Termin odbioru biletów zarezerwowanych telefonicznie w kasie CSM wynosi 2 dni robocze. Po upływie tego terminu rezerwacje zostają automatycznie anulowane, a bilety skierowane do ponownej sprzedaży.

c). Rezerwacje grupowe, które nie zostały zapłacone w terminie podanym przez pracownika kasy CSM są automatycznie anulowane, a bilety skierowane do ponownej sprzedaży.

d). W przypadku rezerwacji dokonanej w terminie do 7 dni przed datą wydarzenia rezerwacja grupowa obowiązuje tylko 1 dzień roboczy.

e). Płatności za zarezerwowane bilety grupowe można dokonywać osobiście w kasie CSM bądź przelewem na rachunek bankowy CSM.

f). W przypadku płatności przelewem w tytule przelewu należy podać nazwę Użytkownika oraz numer rezerwacji.

g). Za datę wpłaty należności dokonanej przelewem uważa się dzień uznania rachunku bankowego CSM.

h). Zarezerwowane i opłacone bilety grupowe można odbierać w kasie CSM maksymalnie w dniu wydarzenia, najpóźniej do 30 min przed rozpoczęciem wydarzenia.

 § 3 Sprzedaż biletów

 1. Sprzedaż bezpośrednią biletów indywidualnych, grupowych i karnetów prowadzi kasa CSM czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 -20:00, w soboty i niedziele w godzinach 15:00-20:00 oraz na godzinę przed wydarzeniem. W lipcu, sierpniu, w okresie okołoświątecznym oraz w trakcie festiwali godziny pracy kasy ustalane są indywidualnie.
 2. W przypadku wydarzeń odbywających się w godzinach przedpołudniowych kasa czynna jest 1 godzinę przed wydarzeniem.
 3. Sprzedaż biletów na wydarzenia prezentowane poza siedzibą CSM odbywa się w kasie CSM w godzinach jej pracy lub godzinę przed planowanym wydarzeniem w miejscu jego prezentacji. Jednakże, w przypadku zakupu biletu na wydarzenie w miejscu jego prezentacji, biletem jest paragon fiskalny wydrukowany z przenośnej kasy fiskalnej.
 4. W ramach działalności promocyjnej CSM przygotowywana jest pula bezpłatnych zaproszeń na imprezy biletowane. Zaproszenia przeznaczone są dla osób i instytucji współpracujących oraz promujących działalność kulturalno-edukacyjną CSM.
 5. Płatności za bilety w kasie CSM można dokonywać gotówką lub w formie bezgotówkowej za pomocą karty płatniczej. CSM nie odpowiada za ewentualne przerwy w obsłudze płatności kartą płatniczą spowodowane przez operatora systemu.
 6. CSM dopuszcza sprzedaż biletów z odroczonym terminem płatności (przelewem) dla kontrahentów instytucjonalnych. W takim przypadku bilety wydawane są w dniu uregulowania płatności, z wyjątkiem sytuacji, gdy wydarzenie odbywa się przed terminem płatności, wówczas bilety wydawane są w dniu, w którym odbywa się wydarzenie.
 7. CSM prowadzi sprzedaż internetową biletów. Zasady sprzedaży internetowej reguluje odrębny Regulamin sprzedaży biletów online.
 8. Faktury VAT wystawiane są na życzenie klientów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. 2021 poz. 1979) oraz Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. 2022 poz. 931 z późń. zm.).
 9. CSM nie prowadzi wysyłki ani dostawy biletów.
 10. Do zakupu biletu ulgowego w kinie Millennium CSM uprawnieni są: dzieci, uczniowie do ukończenia 19 roku życia, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne, posiadacze Karty Dużej Rodziny, posiadacze Karty Seniora, studenci do ukończenia 26 roku życia.
 11. Do zakupu biletu ulgowego na wydarzenia organizowane przez CSM uprawnieni są: dzieci, uczniowie do ukończenia 19 roku życia, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne, posiadacze Karty Dużej Rodziny, posiadacze Karty Seniora, studenci do ukończenia 26 roku życia.
 12. Dla kombatantów, działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych przysługuje specjalny bilet w kwocie 1 zł na wydarzenia, których organizatorem jest Centrum Sztuki Mościce. Ulga ta nie przysługuje na seanse filmowe w Kinie Millennium.
 13. CSM zastrzega sobie prawo do wprowadzenia okresowej, specjalnej ceny biletów, którą określi odrębne zarządzenie.
 14. Przy zakupie biletów ulgowych należy okazać dokument uprawniający do otrzymania biletu ulgowego.

 § 4 Vouchery

 1. W kinie Millennium istnieje możliwość zakupu biletów przedpłaconych (voucherów), który można realizować na dowolnie wybrany seans tylko i wyłącznie z kina repertuarowego. Voucher jest ważny 3 miesiące od daty zakupu.
 2. Jeżeli cena biletu na niższa niż cena voucheru, CSM nie zwraca różnicy.
 3. CSM nie zwraca należności za niewykorzystany voucher.
 4. W przypadku odwołania wydarzenia, na które voucher został wymieniony, CSM nie zwraca należności, ale zobowiązuje się do zaproponowania biletu na to samo wydarzenie w innym terminie lub na inny tytuł.
 5. Zakupionego voucheru nie można zwrócić.

 § 5 Zwroty

 1. Bilety grupowe można zwracać najpóźniej na 10 dni roboczych przed datą wydarzenia.
 2. Bilety indywidualne oraz karnety można zwrócić najpóźniej 1 godzinę przed rozpoczęciem wydarzenia lub – w przypadku karnetów – rozpoczęciem pierwszego z cyklu wydarzenia, które karnet obejmuje.
 3. Bilety na wydarzenia, których organizatorem nie jest CSM można zwrócić na zasadach opisanych w ust. 1 i 2
 4. Zakupiony karnet nie podlega zwrotowi po rozpoczęciu cyklu wydarzeń nim objętych, nie ma także możliwości zwrotu części wartości karnetu.
 5. W przypadku opóźnienia rozpoczęcia wydarzenia, prawo zwrotu biletu nie przysługuje.
 6. Zwroty należności za bilety dokonywane są jedynie po okazaniu paragonu fiskalnego lub faktury zakupu.
 7. Zwrotów należności dokonanej przelewem dokonuje się wyłącznie przelewem.
 8. Bilety uszkodzone lub z oderwanym kuponem kontrolnym nie podlegają zwrotowi ani wymianie.
 9. Zwrotów biletów zakupionych przez www.tpay.com zajmuje się operator systemu www.tpay.com na podstawie zapisów regulaminu, dostępnego na stronie internetowej: www.tpay.com.
 10. W przypadku odwołania wydarzenia z przyczyn niezależnych od Centrum Sztuki Mościce (kataklizm, klęski żywiołowe, ataki terrorystyczne, żałoba narodowa, choroba artysty itp.) Użytkownikom, którzy zakupili bilety przysługuje zwrot należności w terminie do 2 miesięcy od planowanej daty wydarzania lub w miarę możliwości wymiana na inny termin.

§ 6 Informacje dla Użytkowników

 1. Centrum Sztuki Mościce prosi o przybycie na miejsce wydarzenia odpowiednio wcześniej. Ograniczona ilość miejsc parkingowych w okolicach CSM i utrudnienia komunikacyjne mogą opóźnić przybycie Użytkowników na wydarzenie, co należy mieć na uwadze.
 2. Użytkownicy spóźnieni nie będą wpuszczani na widownię aż do przerwy, jeżeli została ona przewidziana w wydarzeniu.
 3. Na widowni, podczas trwania wydarzeń kulturalnych panuje całkowity zakaz spożywania pokarmów i napojów (za wyjątkiem wody butelkowanej). Rzecz nie dotyczy seansów kinowych organizowanych przez Kino Millennium.
 4. Na terenie CSM obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i używania substancji psychoaktywnych, napojów alkoholowych, palenia tytoniu i e-papierosów na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwem użycia tytoniu i wyrobów tytoniowych.
 5. Użytkownicy pod widocznym wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczani na teren CSM.
 6. Użytkownicy zobowiązani są do wyłączania telefonów komórkowych na czas trwania wydarzenia.
 7. Podczas wydarzeń organizowanych w CSM obowiązuje całkowity zakaz fotografowania i filmowania oraz wnoszenia kamer, aparatów fotograficznych i wszelkiego rodzaju urządzeń rejestrujących dźwięk.
 8. Za osoby niepełnoletnie oraz ewentualne szkody wyrządzone przez nie, odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.
 9. Użytkownicy niestosujący się do instrukcji pracowników CSM w przypadkach naruszenia Regulaminu lub powodujący zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych Użytkowników zostaną poproszeni o opuszczenie CSM. W takich przypadkach nie przysługuje zwrot ani wymiana biletu.

 § 7 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Użytkowników w kasie CSM oraz na stronie internetowej www.csm.tarnow.pl.

 


REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ONLINE
ze strony internetowej Centrum Sztuki Mościce ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów: www.csm.tarnow.pl

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ONLINE

ze strony internetowej Centrum Sztuki Mościce ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów: www.csm.tarnow.pl

 

Definicje

Pojęciom stosowanym w niniejszym Regulamin nadaje się następujące brzmienie:

Regulamin – niniejszy regulamin.

CSM - Centrum Sztuki Mościce z siedzibą w Tarnowie przy ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów, NIP  993-04-98-016, REGON: 120341768, będące Samorządową Instytucją Kultury, działającą na podstawie wpisu do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonej przez Samorząd Województwa Małopolskiego pod numerem RIK 20/06.

Wydarzenie - impreza, spektakl, koncert, wystawa prezentowane w ramach programu Centrum Sztuki Mościce oraz seanse Kina Millennium.

Kupujący – osoba korzystająca z systemu sprzedaży online CSM oraz dokonująca zakupu biletów w systemie sprzedaży online.

Użytkownik – osoba uczestnicząca w wydarzeniu na podstawie zakupionego biletu.

System sprzedaży online – system informatyczny CSM umożliwiający sprzedaż biletów na Wydarzenia, za pośrednictwem strony internetowej CSM: www.csm.tarnow.pl.

Bilet – dokument uprawniający jego posiadacza do udziału w oznaczonym Wydarzeniu, w określonej dacie, ze wskazaniem przypisanego miejsca.

Sprzedaż online – sprzedaż biletów na Wydarzenia dokonywana za pośrednictwem strony internetowej www.csm.tarnow.pl.

 

 § 1 Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin skierowany jest do osób kupujących bilety na wydarzenia prezentowane w ramach programu Centrum Sztuki Mościce oraz seanse Kina Millennium.
 2. Sprzedawcą i dystrybutorem biletów jest CSM.
 3. Każdy Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Zakup biletów oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 § 2 Sprzedaż online

 1. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a CSM zostaje zawarta w przypadku spełnienia wszystkich poniżej wymienionych warunków:

1) złożenia przez Kupującego zamówienia online,

2) uiszczenia przez Kupującego zapłaty przelewem bankowym online (e-przelew),

3) otrzymania przez Kupującego od CSM potwierdzenia realizacji transakcji oraz biletu w formacie PDF na wskazany przez Użytkownika adres e-mailowy.

 1. Sprzedaż biletów online na wydarzenie kończy się 45 minut przed rozpoczęciem wydarzenia.
 2. Ceny biletów oferowanych przez CSM zawierają podatek VAT.
 3. W systemie sprzedaży biletów online istnieje możliwość zakupu biletów ulgowych.
 4. Weryfikacja uprawnień do biletów ulgowych następuje przed wejściem na dane wydarzenie - należy okazać dokument uprawniający do otrzymania biletu ulgowego.
 5. Przy zakupie biletów online płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego (e-przelew).
 6. Płatności za bilety obsługuje spółka Tpay.com z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcina 73/6, przy pomocy portalu internetowego www.tpay.com.
 7. CSM nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w działaniu systemu płatniczego wyżej wymienionej spółki.
 8. W przypadku płatności ekspresowym przelewem elektronicznym, jeżeli kwota nie zostanie opłacona w ciągu 30 minut od momentu złożenia zamówienia - zostanie ono anulowane.
 9. Bilety pozostają własnością CSM do czasu odnotowania przez CSM potwierdzenia dokonania zapłaty przez bank Kupującego. W momencie, gdy Kupujący dokona przelewu w czasie dłuższym niż 30 minut operacja zostanie anulowana. Wpłacona kwota zostanie zwrócona do trzech dni roboczych na konto Kupującego.
 10. Odbiór biletów zakupionych w systemie sprzedaży online:

1) po dokonaniu zakupu i opłaceniu biletu można dokonać samodzielnego wydruku biletu na wydarzenie lub zapisać bilet, otrzymany na adres e-mail Użytkownika w formacie PDF,

2) wydruk potwierdzający zakup biletów lub zapisany plik pdf należy okazać bileterowi przed wejściem na dane wydarzenie.

 1. CSM zastrzega sobie prawo do wprowadzenia okresowej, specjalnej ceny biletów, którą określi odrębne zarządzenie.

 § 3 Ochrona danych

 1. Akceptując warunki sprzedaży Użytkownik wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie przez CSM danych osobowych podanych przez Użytkownika w formularzu zamówienia.
 2. Wszystkie dane podane przez Użytkownika są automatycznie szyfrowane przed transmisją do CSM bezpiecznym szyfrem i przetwarzane w warunkach poufności.
 3. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane będą przez CSM w celach administracyjnych, przy zachowaniu prawnych zabezpieczeń i ograniczeń wynikających z przepisów prawa o ochronie danych osobowych.
 4. Użytkownik ma prawo, w każdym czasie, zażądać usunięcia lub zmiany danych osobowych, które go dotyczą.

 § 4 Polityka cenowa

 1. Do zakupu biletu ulgowego uprawnieni są: uczniowie do ukończenia 16 roku życia, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne, posiadacze Karty Dużej Rodziny, posiadacze Karty Seniora, studenci do ukończenia 26 roku życia.
 2. Dla kombatantów, działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych przysługuje specjalny bilet w kwocie 1 zł na wydarzenia, których organizatorem jest Centrum Sztuki Mościce. Ulga ta nie przysługuje na seanse filmowe w Kinie Millennium.
 3. Przy zakupie biletów ulgowych należy okazać dokument uprawniający do otrzymania biletu ulgowego przed wejściem na dane wydarzenie.

 § 5 Zwrot biletów

 1. Bilety zakupione online nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem odwołania Wydarzenia lub zmiany repertuaru, z winy Organizatora.
 2. Zmiana w obsadzie Wydarzenia nie upoważnia do zwrotu biletu.
 3. Zwrot należności za bilet kupiony przez Internet następuje po przesłaniu formularza wraz z biletem w pdf i potwierdzeniem zapłaty na adres e-mail: kasa@csm.tarnow.pl. Zwrot należności z tego tytułu nastąpi w taki sam sposób, w jaki została dokonana płatność.
 4. Formularz zwrotu dostępny na stronie www.csm.tarnow.pl- FORMULARZ ZWROTU
 5. Zwrot płatności za bilety nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez CSM formularza potwierdzenia zwrotu biletu, przelewem na rachunek bankowy Kupującego.
 6. W przypadku odwołanego wydarzenia, CSM przyjmuje zwroty biletów w nieprzekraczalnym terminie 1 miesiąca od daty planowanego wydarzenia.
 7. CSM nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego błędnych lub nieprawdziwych danych w formularzu potwierdzenia zwrotu biletu.
 8. CSM nie prowadzi wymiany biletów.

 § 6 Reklamacje

 1. Reklamacje sprzedaży online biletów na Wydarzenia, dotyczące funkcjonowania strony internetowej www.csm.tarnow.pl oraz samego Wydarzenia wymagają zgłoszenia reklamacji na adres e-mail: kasa@csm.tarnow.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane teleadresowe Kupującego oraz opis przyczyny reklamacji.
 2. CSM rozpatrzy reklamację oraz poinformuje Kupującego o swojej decyzji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. CSM powiadomi Kupującego o wyniku rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany przez Kupującego w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 7 Informacje dla Użytkowników

 1. Centrum Sztuki Mościce prosi o przybycie na miejsce wydarzenia odpowiednio wcześniej. Ograniczona ilość miejsc parkingowych w okolicach CSM i utrudnienia komunikacyjne mogą opóźnić przybycie Użytkowników na wydarzenie, co należy mieć na uwadze.
 2. Użytkownicy spóźnieni nie będą wpuszczani na widownię aż do przerwy, jeżeli została ona przewidziana w wydarzeniu.
 3. Na widowni, podczas trwania wydarzeń kulturalnych panuje całkowity zakaz spożywania pokarmów i napojów (za wyjątkiem wody butelkowanej). Rzecz nie dotyczy seansów kinowych organizowanych przez Kino Millennium.
 4. Na terenie CSM obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i używania substancji psychoaktywnych, napojów alkoholowych, palenia tytoniu i e-papierosów na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwem użycia tytoniu i wyrobów tytoniowych.
 5. Użytkownicy pod widocznym wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczani na teren CSM.
 6. Użytkownicy zobowiązani są do wyłączania telefonów komórkowych na czas trwania wydarzenia.
 7. Podczas wydarzeń organizowanych w CSM obowiązuje całkowity zakaz fotografowania i filmowania oraz wnoszenia kamer, aparatów fotograficznych i wszelkiego rodzaju urządzeń rejestrujących dźwięk.
 8. Za osoby niepełnoletnie oraz ewentualne szkody wyrządzone przez podopiecznych odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.
 9. Użytkownicy niestosujący się do instrukcji pracowników CSM w przypadkach naruszenia regulaminu lub powodujący zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych Użytkowników zostaną poproszeni o opuszczenie CSM. W takich przypadkach nie przysługuje zwrot ani wymiana biletu.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. CSM nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Kupujący dokonują zakupu biletów. CSM nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu sieci Internet.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Kupujących w kasie CSM oraz na stronie internetowej www.csm.tarnow.pl.

 

 

Podziel się:

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.