• Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • YouTube
 • Google+
Koncert poświęcony pamięci Michaela Jacksona w wykonaniu artystów Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego

Koncert muzyki Michaela Jacksona - Keep the Faith

23 stycznia / 19:00
Dobra zabawa na koniec karnawału! Świetna muzyka na żywo, dj i bufet od Coolturalnej!

Bal ostatkowy z koncertem „Nowa fala polskiego dansingu”

22 lutego / 18:00
Koncert z autorskimi utworami Sławka Uniatowskiego oraz jego idoli: Zbyszka Wodeckiego, Andrzeja Zauchy i Franka Sinatry

The Best of Sławek Uniatowski

2 lutego / 19:00
Koncert zespołu, który przez te wszystkie lata zbudował ogromną więź ze słuchaczami, grając tysiące koncertów.

Raz Dwa Trzy - "30 lat jak jeden koncert..."

30 marca / 19:00

 

REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW

DEFINICJE

 

 1. CSM - Centrum Sztuki Mościce z siedzibą w Tarnowie przy ul. Traugutta 1.
 2. Kasa - miejsce sprzedaży biletów w siedzibie Centrum Stuki w Tarnowie.

3.Wydarzenie - impreza, spektakl, koncert, wystawa prezentowane w ramach programu Centrum Sztuki Mościce oraz seanse Kina Millennium.

 

 1. REZERWACJE BILETÓW

 

I.I BILETY INDYWIDUALNE

 

 1. Rezerwacji indywidualnych można dokonywać osobiście w kasie CSM, bądź telefonicznie pod numerem 14 633 46 04.
 2. Rezerwacji można dokonać podając pracownikowi kasy CSM dane identyfikacyjne. Tym samym widzowie wyrażają zgodę na kontakt ze strony CSM w celu skutecznej obsługi rezerwacji w przypadkach ewentualnych zmian w repertuarze.
 3. Termin odbioru biletów na imprezy organizowane przez CSM, zarezerwowanych w kasie wynosi 7 dni. Po tym terminie rezerwacje zostają automatycznie anulowane, a miejsce skierowane do ponownej sprzedaży.
 4. Do ostatniego dnia obowiązywania rezerwacji możliwe jest jej jednokrotne przedłużenie na czas wyznaczony przez pracownika kasy CSM. Termin odbioru przedłużonej rezerwacji zależy od aktualnego stanu sprzedaży biletów na dane wydarzenie.
 5. Rezerwacje odbierane w dniu wydarzenia powinny zostać odebrane bezwzględnie na 30 min. przed rozpoczęciem imprezy. Nieodebrane rezerwacje zostają automatycznie anulowane, a miejsca skierowane do ponownej sprzedaży.
 6. W kinie Millennium istnieje możliwość zakupy biletów przedpłaconych (voucherów) , który można realizować na dowolnie wybrany seans tylko i wyłącznie z kina repertuarowego. Voucher jest ważny 3 miesiące od daty zakupu.

 

I.II BILETY GRUPOWE

 

 1. Bilety grupowe obowiązują przy zakupie minimum 10 biletów.
 2. Rezerwacji biletów grupowych można dokonać telefonicznie lub osobiście w kasie CSM. W przypadku płatności przelewem za zarezerwowane bilety, należy złożyć zamówienie podpisane przez osobę upoważnioną. rezerwacji przesłanej faxem lub mailem na adres kasa@csm.tarnow.pl nie później niż w terminie 2 dni od daty złożenia rezerwacji telefonicznie. Termin odbioru biletów zarezerwowanych telefonicznie w kasie CSM wynosi 2 dni roboczych, po tym terminie rezerwacje zostają automatycznie anulowane, a miejsce skierowane do ponownej sprzedaży.
 3. Rezerwacje grupowe, które nie zostały zapłacone w terminie podanym przez pracownika kasy CSM są automatycznie anulowane i skierowane do ponownej sprzedaży.
 4. Do 7 dni przed datą wydarzenia rezerwacje grupowe obowiązują tylko 1 dzień roboczy.
 5. Płatności za zarezerwowane bilety grupowe można dokonywać osobiście w kasie CSM bądź przelewem na rachunek bankowy CSM w BZ WBK S.A. nr 80 1500 1748 1217 4004 5323 0000.
 6. W przypadku płatności przelewem w tytule przelewu należy podać imię, nazwisko lub nazwę instytucji oraz numer rezerwacji.
 7. Za datę wpłaty należności dokonanej przelewem uważa się dzień wpływu należności na konto CSM.
 8. Zarezerwowane i opłacone bilety grupowe można odbierać w kasie CSM do dnia wydarzenia, na 30 min. przed rozpoczęciem wydarzenia.

 

 1. SPRZEDAŻ BILETÓW

 

 1. Sprzedaż bezpośrednią biletów indywidualnych, grupowych i karnetów prowadzi kasa CSM czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 -20:00, w soboty i niedziele
  w godzinach 15:00-20:00 oraz na godzinę przed wydarzeniem. W lipcu, sierpniu, w okresie okołoświątecznym oraz w trakcie festiwali godziny pracy kasy ustalane są indywidualnie.
  W przypadku wydarzeń odbywających się w godzinach przedpołudniowych kasa czynna jest 1 godzinę przed wydarzeniem.
 2. Sprzedaż biletów na wydarzenia prezentowane poza siedzibą CSM odbywa się w kasie CSM w godzinach jej pracy lub na godzinę przed planowanym wydarzeniem w miejscu jego prezentacji. Jednakże w tym wypadku biletem jest paragon fiskalny wydrukowany
  z przenośnej kasy fiskalnej.
 3. W ramach działalności promocyjnej CSM przygotowywana jest pula bezpłatnych zaproszeń na imprezy biletowane. Zaproszenia przeznaczone są dla osób i instytucji współpracujących oraz promujących działalność kulturalno-edukacyjną CSM.
 4. W godzinach pracy kasy CSM w pomieszczeniu, gdzie odbywa się sprzedaż mogą przebywać jedynie osoby do tego upoważnione.
 5. Płatności za bilety w kasie CSM można dokonywać gotówką lub kartą. CSM nie odpowiada za ewentualne przerwy w obsłudze płatności kartą spowodowane przez operatora systemu.
 6. CSM dopuszcza sprzedaż biletów z odroczonym terminem płatności (przelewem) dla kontrahentów instytucjonalnych. W takim przypadku bilety wydawane są w dniu uregulowania płatności, z wyjątkiem sytuacji, gdy wydarzenie odbywa się przed terminem płatności, wówczas bilety wydawane są w dniu, w którym odbywa się wydarzenie.
 7. CSM prowadzi sprzedaż internetową biletów. Zasady sprzedaży internetowej reguluje odrębne Zarządzenie CSM.
 8. Faktury VAT wystawiane są na życzenie klientów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. 2013 poz. 1485).
 9. CSM nie prowadzi wysyłki ani dostawy biletów.
 10. Do zakupu biletu ulgowego w kinie Millennium CSM uprawnieni są: uczniowie do 16 roku życia, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne, studenci do 26 r.ż., posiadacze Karty Dużej Rodziny, posiadacze Karty Seniora.
 11. Do zakupu biletu ulgowego na imprezy organizowane przez CSM uprawnieni są: uczniowie do 16 roku życia, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne, posiadacze Karty Dużej Rodziny, posiadacze Karty Seniora.

 

 1. Dla kombatantów, działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych
  z powodów politycznych przysługuje specjalny bilet w kwocie 1 zł na wydarzenia, których organizatorem jest Centrum Sztuki Mościce. Ulga ta nie przysługuje w Kinie Millennium.

 

 

 

III. ZWROTY

 

 1. Bilety grupowe można zwracać najpóźniej na 10 dni roboczych od daty wydarzenia.
 2. Bilety indywidualne oraz karnety można zwrócić najpóźniej 1 godzinę przed rozpoczęciem wydarzania lub – w przypadku karnetów – rozpoczęciem pierwszego z cyklu wydarzenia, które karnet obejmuje.
 3. Bilety na wydarzania, których organizatorem nie jest CSM można zwrócić na zasadach opisanych w pkt. 1 i 2
 4. Zakupiony karnet nie podlega zwrotowi po rozpoczęciu cyklu wydarzeń nim objętych, nie ma także możliwości zwrotu części wartości karnetu.
 5. Zwroty należności za bilety dokonywane są jedynie po okazaniu paragonu fiskalnego lub faktury zakupu.
 6. Zwrotów należności dokonanej przelewam dokonuje się wyłącznie przelewam.
 7. Bilety uszkodzone lub z oderwanym kuponem kontrolnym nie podlegają zwrotowi ani wymianie.
 8. Zwrotów biletów zakupionych przez www.tpay.com zajmuje się operator systemu www.tpay.com na podstawie zapisów regulaminu www.tpay.com
 9. W przypadku odwołania wydarzenia z przyczyn niezależnych od Centrum Sztuki Mościce (kataklizm, klęski żywiołowe, ataki terrorystyczne, żałoba narodowa, choroba aktora itp.) widzom, którzy zakupili bilety przysługuje zwrot należności w terminie do 2 miesięcy od planowanej daty wydarzania lub w miarę możliwości wymiana na inny termin.

 

 1. INFORMACJE DLA WIDZÓW

 

 1. Centrum Sztuki Mościce prosi o przybycie na miejsce wydarzenia odpowiednio wcześniej. Ograniczona ilość miejsc parkingowych w okolicach CSM i utrudnienia komunikacyjne mogą opóźnić przybycie widzów na wydarzenie co należy mieć na uwadze.
 2. Widzowie spóźnieni nie będą wpuszczani na widownię aż do przerwy, jeżeli została ona przewidziana w wydarzeniu.
 3. Na widowni, podczas trwania wydarzeń kulturalnych panuje całkowity zakaz spożywania pokarmów i napojów (za wyjątkiem wody butelkowanej). Rzecz nie dotyczy seansów kinowych organizowanych przez kino Millennium.
 4. Na terenie CSM obowiązuje całkowity zakaz palenia na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwem użycia tytoniu i wyrobów tytoniowych.
 5. Widzowie zobowiązani do wyłączania telefonów komórkowych na czas trwania wydarzenia.
 6. Widzowie niestosujący się do instrukcji pracowników CSM w przypadkach naruszenia regulaminu lub powodujący zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych widzów zostaną poproszeni o opuszczenie CSM. W takich przypadkach nie przysługuje zwrot ani wymiana biletu.
 7. Zakup biletu oznacza akceptację przez klienta powyższego regulaminu we wszystkich jego aspektach.

 

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ON-LINE
ze strony internetowej Centrum Sztuki Mościce ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów:
www.csm.tarnow.pl


§1

Sprzedaż on-line

 1. Sprzedaż i dystrybucję biletów prowadzi Centrum Sztuki Mościce ul. Traugutta1, 33-101
  Tarnów, zwany dalej CSM.
 2. Umowa sprzedaży pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Użytkownikiem, a CSM zostaje zawarta w przypadku spełnienia wszystkich poniżej wymienionych warunków:
  1. złożenia przez Użytkownika zamówienia on-line,
  2. uiszczenia przez Użytkownika zapłaty przelewem bankowym on-line (e-przelew)
  3. otrzymania przez Użytkownika od CSM potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Użytkownika adres e-mailowy.
 3. Dokonując zakupu biletów w systemie on-line, Użytkownik akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 4. Sprzedaż biletów on-line na seans/imprezę kończy się 45 minut przed rozpoczęciem wydarzenia.
 5. Ceny biletów oferowanych przez CSM zawierają podatek VAT.
 6. W systemie sprzedaży biletów on-line istnieje możliwość zakupu biletów ulgowych.
 7. Weryfikacja uprawnień do biletów ulgowych następuje przed wejściem na dany seans/imprezę, - należy okazać dokument uprawniający do otrzymania biletu ulgowego.
 8. Przy zakupie biletów on-line płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego (e-przelew).
 9. Płatności za bilety obsługuje spółka Tpay.com z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcina 73/6, przy pomocy portalu internetowego www.tpay.com. CSM nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w działaniu systemu płatniczego wyżej wymienionej spółki.
 10. W przypadku płatności ekspresowym przelewem elektronicznym, jeżeli kwota nie zostanie opłacona w ciągu 30 minut od momentu złożenia zamówienia - zostanie ono anulowane.
 11. Bilety pozostają własnością CSM do czasu odnotowania przez CSM potwierdzenia dokonania zapłaty przez bank Użytkownika. W momencie gdy użytkownik dokona przelewu w czasie dłuższym niż 30 min. operacja zostanie anulowana. Wpłacona kwota zostanie zwrócona do trzech dni roboczych na konto kupującego.
 12. Wydruk/odbiór biletów zakupionych on-line:
  1. po dokonaniu zakupu i opłaceniu biletu można dokonać samodzielnego wydruku biletu na seans/imprezę,
  2. wydruk potwierdzający zakup biletów na seans/imprezę należy okazać bileterowi przed wejściem na dane wydarzenie,
  3. bilety zakupione on-line można również odebrać w kasie CSM, lecz nie później niż pół godziny przed rozpoczęciem seansu.
  4. przy odbiorze biletów zakupionych on-line Użytkownik zobowiązany jest podać nazwisko oraz numer rezerwacji otrzymany na wskazany przy zakupie adres e-mail.
  5. osobisty numer rezerwacji należy zachować w tajemnicy. CSM nie odpowiada za skutki udostępnienia tego numeru osobom trzecim.


§2

Ochrona danych

 1. Akceptując warunki sprzedaży Użytkownik wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie przez CSM danych osobowych podanych przez Użytkownika w formularzu zamówienia.
 2. Wszystkie dane podane przez Użytkownika są automatycznie szyfrowane przed transmisją do CSM bezpiecznym szyfrem i przetwarzane w warunkach poufności.
 3. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane będą przez CSM w celach administracyjnych, przy zachowaniu prawnych zabezpieczeń i ograniczeń wynikających z przepisów prawa o ochronie danych osobowych.
 4. Użytkownik ma prawo, w każdym czasie, zażądać usunięcia lub zmiany danych osobowych, które go dotyczą.


§3

Polityka cenowa

1. Do zakupu biletu ulgowego uprawnieni są: uczniowie do 16 roku życia, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne,  posiadacze Karty Dużej Rodziny, posiadacze Karty Seniora Studenci.  

2. Dla kombatantów, działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych przysługuje specjalny bilet w kwocie  1 zł na wydarzenia, których organizatorem jest Centrum Sztuki Mościce. Ulga ta nie przysługuje w Kinie Millennium.

 

 

§4

Zwrot biletów

 1. W przypadku nieodbycia się seansu/imprezy z przyczyn leżących po stronie CSM, CSM będzie przyjmować zwroty biletów przy jednoczesnym zwrocie ich ceny do trzech dni po terminie wydarzenia, lecz nie wcześniej niż dnia następnego po ogłaszaniu decyzji o odwołaniu wydarzenia.
 2. Warunkiem dokonania zwrotu ceny za zwrócony bilet jest przedstawienie wydruku biletu lub danych potwierdzających jego zakup.
 3. Zwroty biletów zakupionych drogą internetową , w przypadku rezygnacji Użytkownika, są niemożliwe.


§5
Postanowienia końcowe

 1. CSM nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownicy kupują bilety. CSM nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu sieci Internet.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Użytkowników w kasie CSM oraz na stronie internetowej www.csm.tarnow.pl.

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.