wyślij

Przetwarzanie danych osobowych
przez Centrum Sztuki Mościce
Informacja dla klientów i zainteresowanych

 

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanego potocznie i powszechnie RODO,

Centrum Sztuki Mościce z siedzibą w Tarnowie przy ul. Traugutta 1 informuje:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Sztuki Mościce z siedzibą
  w Tarnowie przy ul. Traugutta 1 zwane dalej CSM.
 2. Z osobą pełniącą w CSM funkcję Inspektora Ochrony Danych można się skontaktować poprzez e-mail: rodo@csm.tarnow.pl lub tel. 796-566-696
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez CSM tylko w związku realizacją zadań statutowych z Państwa udziałem lub w związku z wymogami ustawowymi.
 4. Dzieje się to w następujących przypadkach:
  1. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu CSM w celu:
   1. podejmowania działań skutkujących zawarciem dowolnej formy współpracy między Państwem a CSM w związku prowadzoną przez CSM działalnością;
   2. realizowania działań statutowych CSM wymagających podania danych osobowych;
   3. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na CSM;
   4. marketingu i promocji działalności CSM;
   5. działań informacyjnych i archiwizacyjnych;
   6. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.
  2. Na podstawie odrębnej zgody w szczególności:
   1. marketingu bezpośredniego usług własnych CSM;
   2. marketingu bezpośredniego usług podmiotów współpracujących z CSM;
   3. innych działań CSM, w ramach których przedmiotowa zgoda jest wymagana.
 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane w formie papierowej oraz elektronicznej.
 2. Państwa dane osobowe są przechowywane:
  1. przez okres wymagany dla prawidłowej realizacji zadania;
  2. przez okres, na jaki została wyrażona zgodna, w przypadku zgody terminowej;
  3. przez okres wymagany przepisami prawa w szczególności dotyczącymi obowiązku przechowywania dokumentów księgowych oraz archiwizowania dokumentów dotyczących działalności CSM.
 1. CSM, co do zasady, nie przekazuje Państwa danych osobowych innym podmiotom
  z wyjątkiem:
  1. organów władzy publicznej w zakresie i w celach wynikających z przepisów prawa;
  2. podmiotów innych, na postawie umowy powierzenia, gdy to przekazanie jest konieczne z uwagi na realizację działań CSM.
 1. CSM, co do zasady, nie przekazuje Państwa danych osobowych podmiotom z państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez CSM przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do danych osobowych;
  2. prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych w określonych przepisami prawa przypadkach;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do wycofania zgody wcześniej udzielonej;
  6. prawo do przeniesienia danych, w określonych przepisami prawa przypadkach;
  7. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  8. prawo do wniesienia skargi w przypadku domniemanego naruszenia RODO.
 1. Prawa te można realizować poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. W przypadku naruszenia przepisów  dotyczących ochrony danych osobowych przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub miejsca pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

 

 

Regulamin
funkcjonowania monitoringu wizyjnego
w Centrum Sztuki Mościce

§1.

Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego, miejsca instalacji kamer systemu, reguły rejestracji i przechowywania zapisu z kamer, sposób ich zabezpieczenia oraz tryb udostępniania danych z zapisu z kamer.

§2.

Celem monitoringu wizyjnego jest:

1) zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie,

2) ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa,

3) ochrona mienia.

§3.

Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest CSM.

§4.

 

 1. System monitoringu wizyjnego obejmuje obiekty CSM w Tarnowie - Mościcach położone przy ul. Traugutta 1 oraz teren wokół nich.
 2. Monitoring wizyjny nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówki, palarni, pomieszczeń socjalnych
 3. System monitoringu wizyjnego składa się z:

1) kamer rejestrujących obraz,

2) urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym,

3) stacji monitorowania umożliwiającej podgląd rejestrowanego obrazu.

 1. Urządzenie rejestrujące oraz stacja monitorowania znajdują się w pomieszczeniach budynku CSM przy ul. Traugutta.
 2. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 3. Rejestracji podlega obraz z kamer monitoringu, bez rejestracji dźwięku.
 4. Zapisy z kamer przechowywane są przez okres do trzech miesięcy, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym.

 

§5.

 

 1. Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego podawana jest poprzez rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery na terenie i przy wejściach do budynków.
 2. Na tablicy ogłoszeń, na stronach Biuletynu Informacji Publicznej CSM w portierni, kasie, pokoju nr 27, sekretariacie, dziale kadr oraz na stronie internetowej CSM w zakładce "Polityka prywatności" zamieszcza się następującą klauzulę:

"CSM w Tarnowie prowadzi monitoring wizyjny budynku oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz ochrony mienia. Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowi art. 222 § 1 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).

Administratorem systemu monitoringu jest CSM. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy pod numerem tel. rodo@csm.tarnow.pl, tel. 796-566-696.

Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 3 miesięcy. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej CSM  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej."

§6.

Dostęp do obrazu i zapisu monitoringu mają: administrator systemów informatycznych CSM, Dyrektor,  a nadto pracownicy przedsiębiorstw świadczących usługi ochrony osób i mienia oraz świadczących usługi konserwacji urządzeń monitorujących na podstawie umowy powierzenia zawartej z CSM. Osoby te zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie danych osobowych.

§7.

 1. Dane zarejestrowane w ramach monitoringu wizyjnego nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu na podstawie przepisów ustawy o informacji publicznej.
 2. Zapis z systemu monitoringu wizyjnego może być udostępniony wyłącznie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie postępowań na podstawie pisemnego wniosku za zgodą Dyrektora CSM.
 3. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do Dyrektora CSM z pisemnym wnioskiem o sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia.
 4. Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest
  w zamkniętym pomieszczeniu i udostępniania uprawnionym organom, np. Policji, sądom itp.
  W przypadku bezczynności uprawnionych organów kopia jest niszczona po upływie sześciu miesięcy od dnia jej sporządzenia, a z czynności tej sporządza się protokół.
 5. Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest za pokwitowaniem.
 6. Kopie zapisu z monitoringu podlegają zaewidencjonowaniu w rejestrze obejmującym następujące informacje:

1) numer porządkowy kopii,

2) okres, którego dotyczy nagranie,

3) źródło nagrania,

4) datę wykonania kopii,

5) dane i podpis osoby, która sporządziła kopię,

6) w przypadku wydania kopii - dane organu, któremu udostępniono zapis,

7) w przypadku zniszczenia kopii - datę zniszczenia i podpis osoby, która kopię zniszczyła.

§8.

Regulamin zamieszcza się na stronie internetowej CSM w zakładce "Polityka prywatności".

Podziel się:

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.